Občanské právo

 • Právní servis pro SVJ a bytová družstva
 • Převody nemovitostí a práva k nemovitostem
 • Zastupování v občanském soudním řízení
 • Vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení
 • Příprava a sepis smluv

Insolvenční právo

 • Podání insolvenčního návrhu
 • Přihláška pohledávky
 • Jednání s insolvenčním správcem a soudcem


Obchodní právo

 • Příprava obchodních smluv
 • Právní poradenství podnikatelům a obchodním korporacím
 • Příprava podkladů k založení, změně či výmazu korporací, fundací a ústavů
 • Sepis stanov společností

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Poradenská činnost, vyhotovení právních rozborů


Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních smluv a dohod
 • Zastupování klientů ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů

Občanské právo

 • Právní servis pro SVJ a bytová družstva
 • Převody nemovitostí a práva k nemovitostem
 • Zastupování v občanském soudním řízení
 • Vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení
 • Příprava a sepis smluv

Insolvenční právo

 • Podání insolvenčního návrhu
 • Přihláška pohledávky
 • Jednání s insolvenčním správcem a soudcem

Obchodní právo

 • Příprava obchodních smluv
 • Právní poradenství podnikatelům a obchodním korporacím
 • Příprava podkladů k založení, změně či výmazu korporací, fundací a ústavů
 • Sepis stanov společností

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Poradenská činnost, vyhotovení právních rozborů

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních smluv a dohod
 • Zastupování klientů ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů


Odměna

Odměna za právní služby se stanovuje dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,advokátní tarif, v platném znění, jako mimosmluvní odměna za provedený úkon právní služby, případně jako smluvní odměna určená hodinovou sazbou. Smluvní odměnu lze rovněž ujednat paušální částkou za celkové provedení dohodnuté právní služby, například při převodu nemovitosti. Po dohodě s klientem lze sjednat i pravidelnou měsíční paušální odměnu za průběžně a dlouhodobě poskytovanou právní pomoc. Není-li odměna za právní službu výslovně dohodnuta, řídí se její výše ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Naše advokátní kancelář je dle ust. § 24b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb do výše pojistného plnění 50,000.000,-Kč. V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb je možné v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti právních služeb, kterým je Česká advokátní komora. Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporu jsou dostupné na internetových stránkách České advokátní komory.
Ochrana osobních údajů

Mgr. Marta Janoušková, advokátní kancelář, s.r.o., zpracovává osobní údaje jako správce za účelem poskytování právních služeb klientovi osobní údaje klienta. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy o poskytování právních služeb, a to po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Klient jako subjekt údajů má tato práva:

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)